Καλώς ήλθατε!

ASESCoBIS: Σπόγγοι του Αιγαίου και εδώδιμα σαλιγκάρια σαν εναλλακτικές πηγές κολλαγόνου και βιοδραστικών ουσιών

Ο αντικειμενικός σκοπός του έργου ASESCoBIS (11SYN-1-604-TPE) είναι η παραγωγή κολλαγόνου που θα προέρχεται από θαλασσινά εμπορικά σφουγγάρια (αλιείας & υδατοκαλλιέργειας) και από τα υπολείμματα – αποκόμματα  της μηχανικής τους επεξεργασίας καθώς επίσης  από βιολογικά εκτρεφόμενα σαλιγκάρια. Ενδιάμεσοι στόχοι είναι η εγκατάσταση πιλοτικής μονάδας καλλιέργειας σπόγγων και βιολογικής εκτροφής σαλιγκαριών καθώς επίσης η απομόνωση και παραλαβή κολλαγόνου από τις δύο αυτές πηγές.

Οι σπόγγοι αποτελούν ένα κομμάτι των μύθων και της ιστορίας μας και συνδέονται άμεσα με ήθη και έθιμα ενώ ταυτόχρονα είναι μία σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή για τον τόπο, ειδικότερα για το Αιγαίο & το Κρητικό Πέλαγος, όπου εμφανίζεται και η μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Η περιοδικά εμφανιζόμενη «ασθένεια των σπόγγων» προκαλεί σημαντική μείωση των φυσικών πληθυσμών μέχρι και πλήρη ερημοποίηση των σπογγαλιευτικών πεδίων. Τα εμπορικά είδη που θα εξετάσουμε για την παραγωγή του κολλαγόνου είναι:  Spongia officinalis adriatica (Φινο-ματαπάς & ματαπάς),  Spongia officinalis mollissima (Ψιλό),  Spongia zimocca (Τσιμούχα),  Spongia officinalis lamella (Λαγόφυτο) και  Hippospongia communis (Καπάδικο).

Το έργο αυτό εστιάζεται στην καλλιέργεια εμπορικών ειδών σπόγγων διασφαλίζοντας μία συνεχή ποιοτική παραγωγή και  ταυτόχρονα λειτουργεί σαν βιολογικό φίλτρο, αναβαθμίζοντας το θαλάσσιο περιβάλλον. Η εκτροφή σαλιγκαριών αποτελεί ένα καινοτόμο τομέα της ζωικής παραγωγής με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τα περισσότερα βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρονται στην εκτροφή του είδους Helix aspersa, ενός είδους με εμπορικό ενδιαφέρον. Στο έργο αυτό, πέραν από την καλλιέργεια του H. Aspersa για παραγωγή κολλαγόνου, θα δοκιμασθούν και τα άγρια σαλιγκάρια των ειδών Helix lucorum και Eobania vermiculata.

Δρ. Ι. Καστρίτση-Καθαρίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Welcome!

ASESCoBIS: Sponges from Aegean Sea and edible snails as alternative sources for the production of collagen and bioactive substances.

The main objective of the project ASESCoBIS (11SYN-1-604-TPE) is the production of collagen originated from marine commercial sponges (fished or farmed) and from the pieces remaining after the mechanical treatment of the commercial sponges (trimming) as well from biologically farmed edible snails. Secondary objectives are the installation of pilot farms for sponges and snails as well the derivation and isolation of collagen from these two sources.

Sponges consist a piece of the myth and the history of Greece being connected with the manners and customs of our country while also consist a significant wealth source, specifically for Aegean and Cretan Seas where the biggest biodiversity is detected. The occasional appearance of the «sponge disease» causes a significant reduction to the sponge populations which may lead to full desertification of the sponge fishing grounds. Five commercial species are used for the production of collagen: Spongia officinalis adriatica (Fino-matapas and matapas) Spongia officinalis mollissima (Psilo), Spongia zimocca (Tsimoucha), Spongia officinalis lamella (Lagophyto) and Hippospongia communis (Kapadiko).

The project is focused on the farming of commercial marine sponges which assures a continuous production of high quality products while will lead to an upgrading of the marine environment through the biological filters (sponges). The farming of snails consists an innovative sector of the animal production which can be significantly developed in Greece. Most of the bibliograhical data refer to the farming of the species Helix aspersa, a species presenting commercial interest. In this project we shall also proceed in producing collagen originated from the wild snail species Helix lucorum και Eobania vermiculata further to the species H. Aspersa.

 

Dr. J.Castritsi-Catharios
Scientific Responsible for the project

 

sponges_1

Βιβλιογραφία Σπόγγων

photo02

Βιβλιογραφία Σαλιγκαριών