Το έργο ASESCoBIS υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα & Περιφερειών σε Μετάβαση / Δράση Συνεργασία 2011 και εμπίπτει στο Θεματικό Τομέα Έρευνας με κύριο στόχο την Ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξαγωγιμότητας και στον Υποθεματικό τομέα προτεραιότητας: Αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων, υποπροϊόντων και άλλων σχετικών πρώτων υλών για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Συντονιστής Φορέας είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Γεωπονίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και οι συνεργαζόμενοι Φορείς προέρχονται τόσο από το Δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα και είναι:

- Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων - Τμήμα Ποιότητας Τροφίμων & Χημείας Φυσικών Προϊόντων και Υπεργολάβος το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

- Τα Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ

- Η εταιρεία χημικών προϊόντων DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ

logo_uth

 

selonta-logo-454285

maich_logo

 

 

dalcochem